Potřebujete poradit? 777 760 007 (po-pá: 9:00 - 17:00)

Obchodní a reklamační řád

POZOR!

U zboží na objednávku s ohledem na současnou situaci s COVID-19 – opakované karantény a omezení provozu u dodavatele – nemůžeme zaručit termín dodání zboží, ani jeho cenu s ohledem na měnící se podmínky na trhu! CENA A TERMÍN DODÁNÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ!

 

U zboží na objednávku není možné nyní uzavřít kupní smlouvu! Jakmile budeme mít přesnější informace o termínu dodání zboží a jeho ceny, budeme vás kontaktovat za účelem uzavření smlouvy.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ či „OP“)  platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.hsport.cz (dále jen „Internetový obchod“) a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran  - Prodávajícího a Kupujícího – vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy.

1.2. Provozovatelem internetového obchodu http://www.hsport.cz je společnost Hsport, spol. s r. o. se sídlem Dačického 10, 614 00 Brno, IČ: 25509110, DIČ: CZ25509110, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28829 (dále jen „Prodávající“). 

1.3. Tyto podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztah mezi Prodávajícím na straně dodavatele a Kupujícím na straně odběratele.

1.4. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ Kupující potvrzuje, že se s těmito OP – jejichž součástí je i reklamační řád – seznámil a že s nimi souhlasí.

 

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Kupní smlouva je smlouva o koupi zboží uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, popř. jiným způsobem dle těchto OP.

Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje zboží nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “Podnikatel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tyto Obchodní podmínky jako celek se nevztahují na Podnikatele – zejména se na něj nevztahují ustanovení upravující práva spotřebitele.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodě Prodávajícího je informativního charakteru. Skutečná podoba zboží se může lišit od podoby na obrázku, zejména pokud jde o barvu, atp. z důvodu nemožnosti přesného zachycení podoby zboří technickými prostředky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tuto prezentaci zboží. Informace o dostupnosti zboží, zobrazované u zboží, jsou aktualizovány manuálně v průběhu dne! Mezi aktualizacemi skladových zásob může dojít ke změně stavu skladových zásob v důsledku dokončené objednávky jiného zákazníka, resp. v důsledku nakladnění nového zboží.

3.2. Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím internetového obchodu na adrese http://www.hsport.cz,
 • elektronickou poštou na adrese info@hsport.cz,
 • osobní návštěvou na kterékoliv pobočce Prodávajícího.

3.3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá. Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souvislosti s těmito prostředky komunikace na dálku, neužívá žádné komunikační prostředky, které by s sebou nesly zvýšené náklady nad rámec základní sazby (např. telefonní linky se zvýšeným hovorným, atp.).

3.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

3.5. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad, který bude Kupujícímu doručen buď na zadanou emailovou adresu, nebo uvnitř zabaleného zboží. Kupující souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasí i se zasláním daňového dokladu prostřednictvím emailu. Pokud s tím Kupující nesouhlasí, musí toto uvést do poznámky k objednávce. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

3.6. Kupující při objednání Zboží sdělí Prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou aktuální a pravdivé. Kupující bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých či nepřesných údajů při provádění objednávky (například místo dodání, jméno Kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k uvedení Prodávajícího v omyl, a tím ke vzniku škody, za níž nese Kupující odpovědnost. Kupující je povinen vyplnit všechny údaje označené hvězdičkou, ostatní údaje jsou nepovinné a záleží tedy na Kupujícím, zda je vyplní či nikoliv. Kupující je však povinen již při vytváření objednávky uvést další údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.

3.7. Prodávající si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží. Nevyužití tohoto práva Prodávajícím nezbavuje Kupujícího odpovědnosti za uvedení správných a přesných údajů.

3.8. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších subjektů.

3.9. Kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“ Kupující odesílá objednávku bez možnosti další změny a stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

3.10. Každá objednávka odeslaná Kupujícím je považována za závaznou. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím (která je návrhem na uzavření smlouvy) a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí objednávky Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijmutí objednávky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Email potvrzující zaevidování objednávky není přijetím objednávky Prodávajícím.V případě, že objednávka bude odmítnuta po zaplacení ceny Zboží, bude uhrazená částka neprodleně vrácena Kupujícímu.

3.11. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

3.12. Zrušit objednávku lze pouze výjimečně, a to vždy pouze se souhlasem Prodávajícího. Žádost o zrušení objednávky je třeba sdělit e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného odkladu. Tím není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy.

3.13. Jestliže se objednané zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo je dlouhodobě nedostupné, popř. dojde-li k výrazné změně ceny, za kterou Prodávající získává zboží od svých dodavatelů, či je-li zjištěna typografická chyba u zboží (popis, fotografie atd.), a není-li Kupujícím Spotřebitel, má právo Prodávající od smlouvy odstoupit. Je-li Kupujícím spotřebitel, zavazuje se Prodávající neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

3.14. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje Prodávající Kupujícího e-mailem. Pokud Kupující již za zboží zaplatil a dojde-li ke zrušení objednávky, budou Kupujícímu po provedení storna peníze převedeny zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu (běžně do pěti pracovních dnů od potvrzení storna ze strany Prodávajícího.V případě, že dojde ke změně objednávky a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude dán Kupujícímu k úhradě rozdíl těchto částek a zboží zasláno po obdržení doplatku, Bude-li zaplacená částka vyšší, než výsledná hodnota objednávky, rozdíl převede Prodávající na účet Kupujícího v nejkratším možném termínu.

 

4. Registrace

4.1. Kupující se může registrovat na adrese http://www.hsport.cz. Výhodou registrace – vytvoření uživatelského účtu – je snadnější nákup v Internetovém obchodě, možnost sledování historie objednávek, snadnější přístup k aktuálním informacím. Registrace není pro nákup v Internetovém obchodě nutná – tj. nakupovat lze i bez registrace.

4.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetí osobě. Prodávající neodpovídá za zneužití takových informací, nedošlo-li k němu v důsledku porušení povinností Prodávajícího. V případě, že Kupující zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí funkce „Zapomněl jste heslo“ atp.) bezodkladně informovat Prodávajícího za účelem domluvy na dalším postupu.

4.3. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

4.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. O plánovaných odstávkách se Prodávající snaží informovat zákazníky v předstihu na svých webových stránkách.

 

5. Platební podmínky a vlastnické právo

5.1. Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při osobním vyzvednutí při předání zboží,
 • v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),
 • bankovním převodem před odesláním objednaného zboží,
 • platební metodou Twisto (blíže viz čl. 5.9 OP) – označenou v Internetovém obchodu jako „Vyzkouším doma a platím za 14 dní “.

5.2. Po odeslání objednávky má Kupující možnost využít internetové bankovnictví svojí banky a provést zadání bankovního příkazu prostřednictvím platebního tlačítka pro bankovní převody. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti Comgate, s.r.o.

Citlivé vstupní údaje, které Kupující zadává  do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

5.3. Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky nad rámec ceny dopravy a ceny za platbu zboží dobírkou. Poplatky Kupujícího spojené s platbou z jeho banky nese Kupující sám. Zejména v případě platby ze zahraničního účtu doporučuje Podávající Kupujícímu ověření výše všech poplatků spojených se zaplacením kupní ceny předem!

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě, že nebude kupní cena v dané lhůtě uhrazena, Kupní smlouva se od počátku ruší.

5.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že Kupující v minulosti kupní cenu zboží neuhradil, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uvést variabilní symbol platby.

5.7. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, avšak je-li tato uhrazena před předáním zboží Kupujícímu, nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.

5.9. Platební metoda Twisto:

5.9.1. Platební metoda Twisto je poskytována společností Twistopayments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 („Twisto“), spočívá v odložení platby Kupujícího za nákup zboží či služeb u Prodávajícího, a to na základě postoupení jeho pohledávky na Twisto na žádost Kupujícího a její následné zaplacení Twisto Prodávajícímu namísto Kupujícího a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto https://www.twisto.cz/podminky/.

5.9.2. V případě, že Kupující využije platební metodu Twisto zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany společnosti Twisto, je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne odeslání zboží či služby.

5.9.3. Využitím platební metody Twisto Kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto https://www.twisto.cz/…avani-udaju/. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky Prodávajícího na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto.

5.9.4. Společnost Twisto zpracovává osobní údaje Kupujícího v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů dle „Pravidel pro zpracování osobních údajů“ uvedených na webových stránkách Twisto.

 

6. Dodací podmínky

6.1. Zboží je možné Kupujícímu předat následujícími způsoby:

-         osobní dovoz pracovníkem Prodávajícího,

-         zaslání prostřednictvím přepravní společnosti včetně možnosti doručení prostřednictvím výdejních míst dle aktuální nabídky Prodávajícího. Aktuální místa pro vyzvednutí vybírá Kupující při tvoření objednávky. O připravenosti k vyzvednutí bude Kupující informován pomocí SMS a e-mailu.,

-         osobní vyzvednutí Kupujícím na některé z poboček Prodávajícího (O připravenosti k vyzvednutí informuje Prodávající Kupujícího pomocí SMS a e-mailu. Osobní odběr je poskytován zdarma).

6.2. Cena za dopravu je uvedena na http://www.hsport.cz/doprava.php.

6.3. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující se musí na vyžádání dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a případným zmocněním k převzetí zboží.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese Kupující ke své tíži veškeré vzniklé náklady s tímto obchodním případem (logistické, bankovní, přepravní atd.). Právo na náhradu škody Prodávajícího tím není dotčeno. Nepřevzetí zboží Kupujícím se považuje za podstatné porušení Kupní smlouvy.

6.6. Pokud si Kupující neodebere zboží, u kterého není možné využít práva Spotřebitele na odstoupení od smlouvy, popř. si Podnikatel neodebere jakékoliv zboží, nese Kupující povinnost uhradit náklady uvedené v předchozím odstavci a je povinen zaplatit kupní cenu zboží. Tím není dotčeno právo zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou. Prodávající je dále oprávněn požadovat poplatek za uskladnění, případně náhradu nákladů za opakované náhradní doručení. 

6.7. Při převzetí zboží od přepravce doporučuje Prodávající Kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Prodávajícímu na adresu  reklamace@hsport.cz a přepravci, se kterým je nutné sepsat škodní protokol, pro usnadnění následného řešení škodní události. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

6.8. Podnikatel je povinen zboží dodané Prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o závadách. Podpisem přepravního listu Podnikatel stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

6.9. Spotřebitel by měl provést prohlídku zboží neprodleně po převzetí zboží. Veškeré výhrady je nutné co nejdříve nahlásit na některém z kontaktních údajů Prodávajícího, ideálně na reklamace@hsport.cz.

6.10. V případě osobního odběru má Kupující právo na překontrolování zboží při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s Prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u Prodávajícího později, nemusí být Prodávajícím uznány.

6.11. Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

6.12. Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

6.13. Má-li Prodávající věc odeslat Podnikateli, doručí ji předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží Spotřebiteli, jakmile Kupujícímu předá zboží dopravce.

6.14. Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

6.15. Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

6.16. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

6.17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

6.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
 

7. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky

7.1. Spotřebitel má právo, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tj. v Internetovém obchodě, prostřednictvím emailu, nebo telefonu), odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy on, nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží, resp. jde-li smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení je možné i bez uvedení důvodu. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Vykazuje-li dodané zboží vadu, postupuje Kupující ve vlastním zájmu dle reklamačního řádu.

7.2. Dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li jej, je Prodávající oprávněn vymáhat jeho vrácení soudní cestou, popř.započíst cenu dárku oproti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny Zboží. Prodávající neodpovídá za vady dárků.

7.3. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel odstoupit od smluv o:

 • poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal,
 • dodávce novin, periodik a časopisů,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, který Spotřebitel otevřel a který z hygienických důvodů není možné opět uzavřít,spočívajících ve hře nebo loterii.

7.4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Prodávajícího formou jednoznačného prohlášení – např.:

 • formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

Hsport, spol. s r. o.,  Nováčkova 11,  614 00 BRNO

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

7.5. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek (není to však povinné). 

7.6. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 7.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, a vždy s originálem dokladu o koupi. V případě, že nejsou splněny uvedené podmínky pro vrácení zboží, tj. zboží je např. poškozené, chybí dokumentace, atp., nemá toto vliv na právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, nicméně Prodávající má v takovém případě nárok na finanční kompenzaci ve výši odpovídající rozdílu mezi kupní cenou Zboží, za kterou bylo zboží Kupujícímu prodáno, a obvyklou cenou vraceného Zboží (s přihlédnutím k jeho nedostatkům). Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující nese náklady spojené s odstoupením od smlouvy – s navrácením zboží, zejména tedy náklady na poštovné a balné s tím, že jedná-li se o zboží, které nemůže být pro svou povahu vrácenou obvyklou poštovní cestou, nese Spotřebitel i tyto zvýšené náklady spojené s vrácením zboží, která zpravidla odpovídá výši ceny dopravy zboží ke Kupujícímu. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 500,– Kč v případě běžného zboží. V případě, že se jedná o nadrozměrné zboží, nelze náklady obecně odhadnout, neboť tyto jsou odvislé zejména od váhy a rozměrů zboží, vzdálenosti, na jakou se zboží přepravuje, jeho ceny a specifických vlastností zboží (např. křehkost, atp.).

7.7. Pokud Spotřebitel platně odstoupil od smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl Prodávající informován o odstoupení Spotřebitele od smlouvy, všechny platby, které Prodávající od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dále uvedenou). Pro vrácení plateb bude použit a stejný způsob, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, nevylučuje-li to povaha věci. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

7.8. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.9. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.10. Pokyny k vrácení zboží:

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Kupující Prodávajícímu oznámí, že odstupuje od této smlouvy, Kupující zašle, nebo předá na adrese:

Hsport, spol. s r. o.,  Nováčkova 11,  614 00 BRNO

Zboží nelze zaslat zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

7.11. Kupující, a to i Spotřebitel nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

 

8. Vady, záruka

8.1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

8.2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.4 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal, tato<o:p></o:p>

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,<o:p></o:p>

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a<o:p></o:p>

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.<o:p></o:p>

a dále odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností

<o:p></o:p>

d) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,<o:p></o:p>

e) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,<o:p></o:p>

f) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a<o:p></o:p>

g) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

8.5. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

8.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, za předpokladu, že není dohodnuta lhůta jiná, to se však netýká:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

8.7. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě Prodávajícího v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku).

8.8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.9. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

8.10. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

8.11. Postup při uplatnění reklamace a práva a povinnosti Kupujícího s tím spojená jsou uvedeny v reklamačním řádu Prodávajícího.

8.12. V případě, že je na zboží poskytována záruka za jakost, vydá Prodávající záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. 

 

9. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je řešena v samostatném dokumentu.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

10.2. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

10.3. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem.

10.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího, který lze podat zejména prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Kupující může podat návrh způsobem dle předchozí věty nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

10.6. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

10.7. Spotřebitel, který uzavře s Prodávajícím smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Prodávajícím, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

10.8. Využitím výše uvedených postupů není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

10.9. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.10. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.11. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.9.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění, změna však nemá dopad na dříve uzavřené Kupní smlouvy. Na tomto místě jsou zobrazovány pouze aktuálně platné Obchodní podmínky. Odkazy na starší dokumenty jsou uváděny v …………….

10.12. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy. Součástí Obchodních podmínek je reklamační řád.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.1.2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Hsport, spol. s r. o.

Ing. Martin Huněk, jednatel

 Reklamační řád

Reklamační řád zveřejněný na této stránce (dále též jen RŘ) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu http://www.hsport.cz a je součástí uzavřené Kupní smlouvy. Provozovatelem Internetového obchodu http://www.hsport.czje společnost Hsport, spol. s r. o. se sídlem Dačického 10, 614 00 Brno, IČ: 25509110, DIČ: CZ25509110, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 28829. RŘ blíže upravuje vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Hsport, spol. s r. o. (dále též jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále též jen „Kupující“).

 

1. Vymezení pojmů

Pojmy jsou vymezeny v čl.  I. připojených Obchodních podmínek.

 

2. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během jednoho roku ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s Kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá (blíže viz obchodní podmínky).

 

3. Záruka na zboží

Záruční lhůta je počítána ode dne, kdy Kupující převzal zboží. Zákonná záruční lhůta pro Spotřebitele je 24 měsíců, Prodávající může tuto záruční lhůtu prodloužit. V daném případě je tato informace uvedena u konkrétního zboží v jeho internetovém obchodě a také na záručním dokladu. Pro Podnikatele činí záruční lhůta 6 měsíců.<o:p></o:p>

Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, se záruční doba neprodlužuje.<o:p></o:p>

Převzetím zboží se rozumí okamžik předání zboží od zaměstnance Prodávajícího Kupujícímu nebo předání zboží Kupujícímu od přepravce. Jako doklad o záruce předává Prodávající Kupujícímu nákupní doklad (fakturu) s uvedením všech zákonem daných údajů.<o:p></o:p>

V případě, že je na zboží poskytována záruka za jakost, vydá Prodávající záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

 

4. Kontrola zásilky, reklamace

Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně po přijetí objednávky spolu s dopravcem zkontroloval její vnější stav (neporušenost obalu, počet zásilek) dle přiloženého přepravního listu. V případě, že je zásilka zjevně neúplná nebo poškozená, je Kupující oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky. Pokud takovou zásilku Kupující převezme, je nutné poškození či neúplnost popsat v předávacím protokolu dopravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu info@hsport.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat Prodávajícímu.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Místem pro uplatnění reklamace je Hsport, spol. s r. o., Nováčkova 11, 614 00, Brno. Kupující může i zaslat reklamované zboží na adresu Prodávajícího přepravní službou (takové zboží nesmí být zasláno na dobírku, mělo by být pojištěno). Kupující si při reklamaci zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).

Místem pro uplatnění reklamace může být, u výrobků vybavených záručním listem, autorizovaný servis. Kontakty na autorizovaný servis dle výrobce produktu jsou uvedeny na záručním listu. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.).

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou* – na náklady Kupujícího – na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která Kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady Prodávajícího, nebude přijato.

Balné a náklady na dopravu zboží k reklamaci hradí Kupující s tím, že je-li reklamace oprávněná, je Kupující oprávněn požadovat náhradu ceny dopravy zboží k reklamaci po Prodávajícím, to však jen náklady účelně vynaložené s přihlédnutím k péči řádného hospodáře. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se Prodávající o reklamaci dozvěděl.

Přijetí zboží k reklamaci Prodávající Kupujícímu vhodným způsobem bezodkladně potvrdí (zásadně emailem či osobně na prodejně) s uvedením data uplatnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, a to bez zbytečného odkladu.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným použitím a neodborným nebo nepřiměřeným zacházením ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. U elektrických spotřebičů se záruka nevztahuje na poškození vzniklá účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se též nevztahuje na mechanicky vzniklá poškození, na poškození v důsledku použití v podmínkách, které neodpovídají podmínkám určených Prodávajícím nebo výrobcem, na vady vzniklé neodbornou montáží nebo zanedbáním péče o zboží, nebo nadměrným zatížením, které je v rozporu s doporučeními prodejce nebo výrobce. Záruku nelze uplatnit na škody, které vyplývají z neodborně úpravy, a na škody způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

5. Nároky z vad zboží

Podstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

a)      na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;

b)      na odstranění vady opravou věci,

c)      na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)      odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
 
Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávající.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

6. Vyřízení reklamace

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace. Do této lhůty se nepočítá doba nutná pro odborné posouzení vady. V případě uznání reklamace je Prodávající povinen vyřešit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující v případě nevyřešené reklamace právo na výměnu zboží za nové nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

Práva z vad zboží  nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku neodborného zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, popř. nejsou-li zde takové parametry uvedeny, podmínkám obvyklým. Práva z vad zboží  nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku vnější události, popř., které Kupující sám způsobil.

V případě na podezření, že je reklamace šikanózní – opakovaná, i přes předchozí řádné vyřízení reklamace  pro stejnou vadu (neplatí za předpokladu, že se vada po předchozím odstranění vyskytla znova), závada zjevně vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací, instalací apod., bude reklamace vyřízena zamítnutím.

V případě zjevně neoprávněné reklamace, kde zjevnost neoprávněnosti musela být průměrnému spotřebiteli zřejmá, nese náklady na doručení zboží k Prodávajícímu i následné doručení zboží ke Kupujícímu, jakož i případné další náklady Prodávajícího s tím spojené, sám Kupující.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.

 

Hsport, spol. s r. o.

Ing. Martin Huněk, jednatel